Wang, Huaidong, Xiaotian Zhang, Yuanxiang Bai, Zipeng Duan, Yan Lin, Guoqing Wang, & Fan Li. " Comparative efficacy and acceptability of five anti-tubercular drugs in treatment of multidrug resistant tuberculosis: a network meta-analysis." Journal of Clinical Bioinformatics [Online], 5.1 (2015): n. pag. Web. 17 Aug. 2018