Wang, Huaidong, Zhang, Xiaotian, Bai, Yuanxiang, Duan, Zipeng, Lin, Yan, Wang, Guoqing, AND Li, Fan. " Comparative efficacy and acceptability of five anti-tubercular drugs in treatment of multidrug resistant tuberculosis: a network meta-analysis" Journal of Clinical Bioinformatics [Online], Volume 5 Number 1 (28 April 2015)